Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:15

Всесвітня організація інтелектуальної власності

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – міжнародна міжурядова організація, створена на основі Конвенції, ухваленої у 1967 році державами-членами Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалізованих союзів. У 1974 році ВОІВ стає спеціалізованою установою ООН. Її Секретаріат – Міжнародне бюро ВОІВ – розташовується у Женеві з 1974 року.

ВОІВ здійснює адміністративні функції міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. За активної участі країн-членів, ВОІВ здійснює діяльність, спрямовану на формування глобальної політики у сфері інтелектуальної власності, узгодження національних законів і процедур у цій сфері; надання послуг міжнародним заявникам щодо отримання прав на об’єкти промислової власності; обмін інформацією; надання технічної, організаційної та консультативної допомоги державам-членам ВОІВ; сприяння у розв’язанні спорів у сфері інтелектуальної власності між суб’єктами приватного права тощо.

Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом забезпечення співробітництва між державами та забезпечення адміністративного управління багатосторонніми договорами, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.

ВОІВ має три керівні органи – це органи, затверджені в рамках Конвенції ВОІВ, а саме: Генеральна Асамблея (членами якої є держави-члени ВОІВ, які також є членами Паризького та/або Бернського союзів), Конференція (членами якої є всі держави-члени ВОІВ) та Координаційний комітет. Генеральною Асамблеєю ВОІВ обирається Генеральний директор, який є виконавчим головою ВОІВ.

Україна, як держава-засновник ООН, стала членом ВОІВ у 1970р. Восени 1992р. Уряд України заявив про продовження дії на території держави ряду основних міжнародних угод в сфері інтелектуальної власності і з цього часу співробітництво з ВОІВ розвивається і розширюється. Україна входить до всіх керівних органів ВОІВ, а також бере активну участь у діяльності Комітетів ВОІВ.

На сьогодні, Україна є учасницею таких міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, адміністративні функції яких виконує ВОІВ:

 

Назва договору

Дата набрання чинності для України

Конвенція, що засновує  Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ)

26 квітня 1970 року

Всесвітня конвенція про авторське право

27 травня 1973 року

Паризька конвенція про охорону промислової власності

25 грудня 1991 року

Договір про патентну кооперацію

25 грудня 1991 року

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

25 грудня 1991 року

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

25 жовтня 1995 року

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин

3 листопада 1995 року

Договір про закони щодо товарних знаків

1 серпня 1996 року

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

2 липня 1997 року

 

Найробський договір про охорону Олімпійського символу

20 грудня 1998 року

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

29 грудня 2000 року

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

29 грудня 2000 року

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971 року)

18 лютого 2000 року

Договір ВОІВ про авторське право (1996 року)

6 березня 2002 року

Договір ВОІВ про виконання і фонограми (1996 року)

20 травня 2002 року

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція 1961 року)

12 червня 2002 року

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт 1969 року та Женевський акт 1999 року)

28 серпня 2002 року

Договір про патентне право (2000 року)

 

28 квітня 2005 року

 

Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків ( 1968 року)

7 липня 2009 року

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (1971 року)

7 квітня 2009 року

Віденська угода про міжнародну класифікацію зображувальних елементів торговельних марок (1973 року)

29 липня 2009 року

Сінгапурський договір про право з торговельних марок (2006 року)

 

24 травня 2010 року

 

Участь України в деяких договорах та угодах (наприклад, Договір про патентну кооперацію, Мадридська угода та Протокол до неї) забезпечує спрощення процедури отримання правової охорони відповідних результатів інтелектуальної діяльності в іноземних державах шляхом подання однієї заявки на одній мові, користуючись, у разі потреби, послугами одного патентного повіреного, замість здійснення цієї процедури для кожної країни окремо. Це значно зменшує витрати заявників при патентуванні за кордоном.

Для  інтенсифікації співпраці з ВОІВ у 2002 р. було укладено Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. В подальшому  періодично підписувалися  Програми співробітництва між  Державною службою інтелектуальної власності України та ВОІВ.  Метою зазначеної угоди та програм є здійснення Україною та ВОІВ спільних дій, спрямованих на удосконалення українського національного законодавства в сфері інтелектуальної власності, зміцнення технічної бази експертного органу – Державного підприємства «Український інститут промислової власності», удосконалення практики правозастосування в Україні з метою виявлення, попередження і припинення правопорушень в сфері інтелектуальної власності, удосконалення системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, сприяння науковим дослідженням, викладацькій діяльності, навчанню українських фахівців у сфері інтелектуальної власності, організацію дистанційного навчання на курсах Всесвітньої Академії ВОІВ, організацію обміну навчальними матеріалами, науково-методичною документацією, книжками та періодичними виданнями, проведення симпозіумів, конференцій, семінарів та інших навчальних програм тощо. Так, остання Програма співробітництва, яка розрахована на 2014 - 2016 роки, була підписана у Женеві 30 вересня 2014 року.

З метою підвищення розуміння ролі інтелектуальної власності, як необхідної умови економічного і суспільного розвитку країни, і в цілому – для стимулювання співробітництва з державами-членами ВОІВ, Генеральний директор ВОІВ здійснює візити до країн-членів ВОІВ.

У 2014 році Україна брала активну участь в роботі керівних та робочих органів ВОІВ. Зокрема, у роботі 54-ї серії засідань Асамблей керівних органів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в ході  яких були обговоренні результати виконання програми та бюджету Організації у 2012-2013 рр., затверджені бюджет на 2014-2015 рр., звіти Комітету з питань розвитку та інтелектуальної власності, Постійного комітету з авторського права та суміжних прав, Консультаційного комітету із захисту прав, Міжурядового комітету з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань і фольклору, питань які стосуються Мадридського, Гаазького й Лісабонського союзів, союзу МПК та PCT.

Під час 51-ї серії засідань Асамблей ВОІВ (23 вересня – 2 жовтня 2013 р.) державами-членами прийнято консенсусне рішення про надання Державній службі інтелектуальної власності України статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи, а також підписано двосторонню угоду з Бюро ВОІВ про виконання Держслужбою вказаних функцій.